Stavební připravenost pro ČOV EČ 6 SBR-2

Pro osazení čistírny odpadních vod se zhotoví výkop se skosenými stěnami dle soudržnosti zeminy do hloubky 2500 mm od úrovně terénu o půdorysném rozměru 2000 x 2000 mm na dně výkopu. Na dně výkopu se vyhotoví štěrkové lože o tloušťce cca 200 mm. Na štěrkové lože se zhotoví betonový základ o tloušce cca 100 mm na kótu o rozměru 1500 mm x 1500 mm. Po zhotovení základu se čistírna usadí. Po osazení na betonové dno se vyrovná do správného směru a zkontroluje se vodorovnost osazení. 

Po osazení se napojí do přítokového a odtokového těsnění potrubí PVC DN 110. 

Všechna potrubí jsou těsněná speciálním gumovým H – těsněním, které se musí před montáží potrubí namazat vazelínou. 

Před začátkem obetonování a obsypání se musí ČOV napustit vodou, minimální hladina napuštění je po havarijní přepad. Po napuštění vodou se může nádrž ČOV obsypat do výšky vstupu vzduchových hadic do ČOV. 

Před začátkem napouštění ČOV vodou je nutné vizuálně zkontrolovat, zda se v prostoru ČOV nenacházejí cizí předměty (vláknité, ostré, hrubé částice), které by mohly poškodit čistírnu. 

Čistírnu je nutné obsypat nejlépe lomovým prachem. Nutnost obetonování určí projektant. Po osazení a napojení potrubí se připojí řídící jednotka.

Řídící jednotku připojí technik firmy a tato služba je již zahrnuta v ceně ČOV. 

S čistírnami odpadních vod se standardně dodávají 3 m vzduchových hadic. Pokud je řídící jednotka umístěna dál od ČOV zákazník si hradí pouze materiál. Vzduchové hadice vedoucí z nástavce se umístí do chrániček z materiálu PVC, nebo PE o rozměru 100 mm. Na nástavci je na osazení chráničky otvor s gumovým těsněním o průměru 110 mm, do kterého se zasune chránička. Do chráničky se umístí provlečením vzduchové hadice.

Řídící box je již univerzální pro vnitřní i venkovní prostředí. Musí být umístěn do 10m od ČOV. V suterénech nebo v níže položených prostorách je nutné řídící box umístit 1m nad havarijní hladinu ČOV. 

Elektrické zařízení musí připojovat osoba s potřebným oprávněním. Od odborného připojení musí být vydaná revizní zpráva, kterou jednu kopii musí obdržet dodavatel před spuštěním do provozu.

06.08.2017
Montáž elektročerpadla do ČOV
Pokud nelze dosáhnout potřebného spádu na straně odtoku, montujeme do ČOV elektročerpadlo. Již není zapotřebí za ČOV instalovat přečerpávací šachtu.
24.07.2017
Opravy membránových dmychadel
Provádíme opravy membránových dmychadel všech typů.
09.07.2017
Projektová dokumentace
Vypracujeme projektovou dokumentaci na stavbu domovní čistírny odpadních vod dle příslušné legislativy.
09.07.2017
Legalizaci čistírny odpadních vod zařídíme za Vás od A do Z.
17.02.2017
Zasakovací lože
Provádíme realizaci zasakovacího lože, které je plně funkční a snadno udržovatelné.