Legislativa

Právní normy – legislativa čistíren odpadních vod

Stavba čistírny odpadních vod je vždy stavbou vodního díla, což povoluje příslušný vodoprávní úřad. Bez ohledu zda budete vypouštět předčistěnou odpadní vodu do vod podzemních, povrchových či do jednotné kanalizace příslušné obce, která není ukončena centrální čistírnou odpadních vod.

Vždy musí být zpracována projektová dokumentace na domovní čistírnu odpadních vod dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č. 5 a ověřena autorizovaným inženýrem, či technikem pro stavby vodního hospodářství. Dále je nutné požádat o vyjádření k existenci sítí (GridServices s. r. o.,  Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ČEZ Distribuce a. s., Telco Pro Services a. s. a společnost spravující v místě výstavby vodovodní řad či kanalizaci např. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a. s.).

Dalším krokem je požádat příslušný odbor životního prostředí o souhrnné vyjádření k záměru výstavby ČOV (předkládá se s žádostí 1 paré projektové dokumentace), pokud se bude odpadní voda vypouštět do vod povrchových tak požádat o stanovisko příslušného správce vodního toku (předkládá se s žádostí 1 paré projektové dokumetace).

Obecný stavební úřad musí stavbu umístit územním souhlasem. Bohužel zde stavební úřady nejsou sjednocené, některým stačí předložit situaci stavby a vyjádření k existenci sítí, některé stavební úřady požadují k předložení 3 paré projektové dokumentace včetně vyjádření k existenci sítí, stanovisko správce vodního toku a souhrné vyjádření k záměru výstavby ČOV od odboru životního prostředí.......

Pokud již máte vše, tak můžete požádat vodoprávní úřad o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, či podzemních a o stavebí povolení k čistírně odpadních vod, nebo je možnost požádat vodoprávní úřad o souhlas s ohlášením stavby vodního díla dle § 15a zákona č. 274/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ke kterému se předkládá také souhlas majitelů sousedních pozemků na situaci stavby, provozní řád zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulační a provozních řádů a vždy stanovisko správce Povodí.

06.08.2017
Montáž elektročerpadla do ČOV
Pokud nelze dosáhnout potřebného spádu na straně odtoku, montujeme do ČOV elektročerpadlo. Již není zapotřebí za ČOV instalovat přečerpávací šachtu.
24.07.2017
Opravy membránových dmychadel
Provádíme opravy membránových dmychadel všech typů.
09.07.2017
Projektová dokumentace
Vypracujeme projektovou dokumentaci na stavbu domovní čistírny odpadních vod dle příslušné legislativy.
09.07.2017
Legalizaci čistírny odpadních vod zařídíme za Vás od A do Z.
17.02.2017
Zasakovací lože
Provádíme realizaci zasakovacího lože, které je plně funkční a snadno udržovatelné.