Čistírny odpadních vod

Seznámení s čistírnami odpadních vod řady SBR-2

CHARAKTER ČIŠTĚNÍ OV

Čistírny odpadních vod jsou určeny pro biologické čištění splaškových odpadních vod. Není konstruována na pevný odpad, např. vláknité, hrubé, ostré části, jako jsou části skla, drátu, tuhý a těžko rozložitelný odpad jako jsou kosti, slupky a nikdy si ji není možno zaměnit s odpadní nádobou či septikem. Tento druh odpadu by mohl způsobit zanesení, nebo nefunkčnost jednotlivých částí čistírny. Čistírna je schopná bez problémů zpracovat biologicky odbouratelné saponáty na bázi enzymů. Ostatní čistící prostředky je zapotřebí používat jen podle doporučení výrobce a prokonzultování s provozovatelem, se zvláštní pozornosti na dezinfekční prostředky obsahující chlór, které není možné používat v koncentrovaném stavu.

PŘEHLED A POPIS ZAŘÍZENÍ

Splaškové OV natékají gravitačně, nebo tlakem PVC potrubím do ČOV. V aktivační zóně dochází k odbourávání organického znečištění pomocí bioaktivní směsi (aktivovaného kalu) a kyslíku. Provzdušňování v aktivační zóně je zabezpečené aeračním elementem napojeným na přívod vzduchu z dmychadla. Aby se oddělil aktivovaný kal od vyčištěné vody, nastává sedimentace. Aktivační zóna přestane provzdušňovat a aktivovaný kal se usadí na dno. Následně se vyčištěná voda odčerpává do odběrného místa pro vzorky a dále natéká do odtokového potrubí. Sedimentace a následné vypouštění vyčištěné vody probíhá v nočních hodinách. Tímto způsobem se může vyčištěná voda používat na splachování toalet, zavlažování, nebo přímo vypouštět do recipientu, nebo do drenážního podmoku, resp. do vsakovací studně.

Čistírna nemá žádné mechanické nastavovací armatury a vyjímatelné či pohybující se součásti. Všechny procesy jsou řízeny počítačovou řídící jednotkou.

Garantované výstupní parametry

Účinnost čištění ověřená zkouškou ZÚS notifikovanou osobou č. 1020 podle EN 12566-3:2005 (parametry koncentrace na odtoku z ČOV v mg)
EČ SBR EČ SBR Mikro

Průměrné

hodnoty

Maximální

hodoty

Průměrné

hodnoty

Maximální

hodnoty

BSK5 5 8 2 5
CHSK 35 40 30 35
NL 8 10 5 8
N-NH4+ 2,5 3 1 2
Pcelk 2 2,5 1 2

Čistírna odpadních vod EČ 6 SBR-2 pro počet obyvatel 1 - 6

V následujícím odkaze se dozvíte podrobné informace o čistírnách odpadních vod EČ 6 SBR-2 pro počet obyvatel 1 - 6.

Další velikosti čistíren odpadních vod řady SBR-2:

Pro počet obyvatel 4-12 EČ 12 SBR-2

Pro počet obyvatel 8-18 EČ 18 SBR-2

Pro počet obyvatel 12-24 EČ 24 SBR-2

Pro počet obyvatel 16-30 EČ 30 SBR-2

Pro počet obyvatel 20-36 EČ 36 SBR-2

Pro počet obyvatel 36-72 EČ 72 SBR-2

Pro počet obyvatel 60-108 EČ 108 SBR-2

U větších čistíren odpadních vod doporučujeme konzultaci s dodavatelem.

06.08.2017
Montáž elektročerpadla do ČOV
Pokud nelze dosáhnout potřebného spádu na straně odtoku, montujeme do ČOV elektročerpadlo. Již není zapotřebí za ČOV instalovat přečerpávací šachtu.
24.07.2017
Opravy membránových dmychadel
Provádíme opravy membránových dmychadel všech typů.
09.07.2017
Projektová dokumentace
Vypracujeme projektovou dokumentaci na stavbu domovní čistírny odpadních vod dle příslušné legislativy.
09.07.2017
Legalizaci čistírny odpadních vod zařídíme za Vás od A do Z.
17.02.2017
Zasakovací lože
Provádíme realizaci zasakovacího lože, které je plně funkční a snadno udržovatelné.